Historik

Värmlands Regementes Kamratförening

1936 samlade dåvarande regementschefen Thord Evers några företrädare för regementets befälskårer och civilanställda och föreslog bildandet av en regementets kamratförening. De värnpliktiga representerades av personalvårdskonsulenten och soldathemmet. Syftet var att stärka samhörigheten inom regementet och mellan detta och hembygden. Man hade från högre ort föreslagit regementets nedläggning men efter Selma Lagerlöfs och regementschefens agerande blev det kvar fast i reducerad form.

Som förste ordförande valdes regementschefen och det har sedan dess varit kutym att regementschefen har varit föreningens ordförande. Man beslutade också att ge ut en föreningstidning ”Värmlandsörnen” som fortfarande kommer ut men nu en gång om året.
Yngve Johansson var regementets siste chef i Karlstad och är nu kamratföreningens ordförande.
Medlemsantalet har under de senaste åren legat runt 500 medlemmar. Föreningen genom för årligen ett vår- och höstmöte. Dessutom företas resor/studiebesök samt föredrag.