Stadgar

Antagna vid årsmötet 2002-09-26.
Smärre ändringar fastställda av årsmötet 2007-03-29 samt vid årsmötet 2012-04-25 och vid årsmötet 2017-04-11

§1 Syfte

Värmlands Regementes Officerskår är en ideell intresseförening med säte i Värmland som skall verka för att:

 • Bevara Värmlands Regementes och Värmlandsbrigadens minne och anseende
 • Stärka sammanhållning och samhörighet bland officerskårens medlemmar och deras familjer
 • Främja en god yrkesetik
 • Förvalta Officerskårens gemensamma egendom och tillgångar

§2 Medlemmar

Samtliga som såsom yrkesofficerare tillhört Värmlands Regemente eller Värmlandsbrigaden, såvida de erlagt stadgade inträdes- och årsavgifter. Medlem utesluts genom styrelsens beslut om avgift, trots påminnelse, inte erlagts för föregående verksamhetsår.Medlem kan av styrelsen även uteslutas ur officerskåren om denne i ord eller handling bryter mot dessa stadgar eller i övrigt i sitt uppträdande visat sig ovärdig medlemskap i officerskåren.

§3 Inträdes- och Årsavgifter

Vid inträde i Värmlands Regementes Officerskår erläggs inträdesavgift. Denna betalas endast en gång. Officerskårens medlemmar erlägger dessutom årsavgift. Inträdes- och årsavgiftens storlek bestäms av årsmöte. Årsavgiften fastställs för året efter årsmötet.

§4 Styrelse

Reviderat vid årsmötet 2017.

Officerskåren väljer vid årsmöte en styrelse, som minst skall bestå av:

 • Ordförande, tillika ordförande i Kongliga Wermlands Regementes enskilda kassa
 • Vice ordförande, tillika vice ordförande i Kongliga Wermlands Regementes enskilda kassa
 • Ledamot, tillika ledamot i Kongliga Wermlands Regementes enskilda kassa
 • Ledamot, tillika ledamot i Kongliga Wermlands Regementes enskilda kassa
 • Ledamot, tillika ledamot i Kongliga Wermlands Regementes enskilda kassa
 • Ledamot, tillika ledamot i Kongliga Wermlands Regementes enskilda kassa
 • Ledamot, tillika ledamot i Kongliga Wermlands Regementes enskilda kassa
 • Två styrelsesuppleanter, tillika suppleanter i Kongliga Wermlands Regementes enskilda kassa

Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör som tillika skall vara redogörare för Kongliga Wermlands Regementes enskilda kassa. Ordförande och vice ordförande väljs för ett år. Övriga ledamöter väljs för två år. Suppleanter väljs för ett år. Styrelsen väljs, om möjligt, så att ej mer än hälften av styrelsemedlemmarna byts vid samma tillfälle

§5 Styrelsens uppgifter

 • Handhar Officerskårens angelägenheter.
 • Förvaltar Officerskårens tillhörande kapital och ägodelar.(reviderat vid årsmötet 2017)
 • Svarar för kontakten med Värmlands Regementes traditionsbärare.
 • Handhar Officerskårens egendom och tillgångar.
 • Ansvarar för inventarieförteckning. Ansvarar för aktuell medlemsmatrikel (inklusive historik) upprättas.
 • Planerar och genomför Officerskårens aktiviteter.

§6 Verksamhetsår

Verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår, såväl för Officerskåren som för den enskilda kassan. Styrelsen är dock ansvarig för verksamheten intill dess att årsmötet utsett ny styrelse.

§7 Sammanträden

Årsmöte Officerskåren håller årsmöte årligen före maj månads utgång. Vid årsmötet skall bland annat förekomma:

 • Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet.
 • Mötets stadgeenliga utlysande och godkännande av dagordning
 • Styrelsens årsberättelse (även avseende Enskilda Kassan)
 • Revisionsberättelse (även avseende Enskilda Kassan)
 • Fråga om ansvarsfrihet (även avseende Enskilda Kassan)
 • Propositioner
 • Motioner
 • Styrelsens förslag till kommande verksamhet
 • Fastställande av inkomst- och utgiftsstat, samt års- och inträdesavgifter.
 • Riktlinjer för förvaltningen av Enskilda Kassan
 • Val av funktionärer
 • Val av valberedning
 • Övriga frågor

Extra möte

Extra möte avhålls enligt ordförandes bestämmande eller då minst hälften av styrelsemedlemmarna eller föreningsmedlemmarna så begär.

Kallelse m.m.

Kallelse och dagordning till årsmöte eller extra möte kungörs på Officerskårens hemsida senast 30 dagar i förväg. Vid årsmötet föreslår valberedningen mötesordförande (reviderat vid årsmötet 2017).

Motioner

Motion skall vara skriftlig och inlämnas till styrelsens ordförande senast 30 dagar före årsmöte. Motion skall behandlas av styrelsen, varefter den tillsammans med yttrande överlämnas till årsmötet.

Styrelsemöten

Officerskårens styrelse håller styrelsemöte enligt ordförandens bestämmelser. Härutöver hålls styrelsemöte om minst hälften av styrelsemedlemmarna så önskar.

§8 Beslutsmässighet

Reviderat vid årsmötet 2017.

Årsmötet är beslutsmässigt då det är behörigt utlyst.

Medlem får med fullmakt representera högst två övriga, ej närvarande, medlemmar.

Vid stadgeändring och vid beslut om Officerskårens upplösande fodras en majoritet av minst två tredjedelar av på årsmötet närvarande medlemmars angivna röster inklusive fullmakter.

Beslut om Officerskårens upplösande skall fattas av två på varandra följande möten, varav ett skall vara årsmöte, till vilket även skriftlig kallelse utsänds. Omröstning angående Officerskårens upplösande må genomföras skriftligen.

Vid ärendens avgörande i övrigt må öppen omröstning med enkel röstövervikt användas, därest icke sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder, utom vid val av funktionärer, då lotten avgör.

Styrelsemedlemmar får ej delta i val av revisorer och revisorssuppleanter.

§9 Protokoll

Protokoll fört vid årsmöte eller extra möte skall inom fyra veckor justeras av ordföranden och de vid mötet valda justeringsmännen och publiceras på hemsidan. Protokoll förvaras av sekreteraren.

§10 Valberedning

Vid årsmötet väljs en valberedning om tre ledamöter och en suppleant för en tid av ett år. Före årsmötet skall val enligt § 4 och § 7 förberedas av valberedningen.

§11 Revision

Reviderat vid årsmötet 2017.

Vid årsmötet väljs två (2) revisorer och en (1) suppleant för en tid av ett (1) år. Det åligger revisorerna att granska Officerskårens samt Enskilda kassan med tillhörande fonders räkenskaper med verifikationer samt värde- och säkerhetshandlingar och avge berättelse med yttrande angående ansvarsfrihet för styrelsen.

§12 Representation

Officerskårens representation sker i huvudsak i samband med fester och uppvaktningar.

§13 Uppvaktningar

Officerskåren uppvaktar medlemmar som fyller 60 år med miniatyrfana. Härutöver må uppvaktningar ske enligt beslut av styrelsen i varje särskilt fall.

§14 Middagar och Samkväm

Officerskårens aktiviteter framgår av den årliga verksamhetsplanen. Högtidsmiddag, LilleJul eller andra aktiviteter anordnas enligt årsmötets beslut. Officerskåren stödjer Värmlands regementes kamratförening, traditionsverksamhet etc. enligt verksamhetsplanen.

§15 Officerskårens upplösande

När officerskårens verksamhet inte längre uppfyller målet med kårens syfte, skall styrelsen föreslå kårens upplösande.

Om Officerskåren upplöses skall följande principiella inriktning gälla:

 • Kårens tillgångar fonderas i stiftelseform (“Stiftelsen Värmlands Regementes minnesfond”).
 • Stiftelsens avkastning skall i huvudsak användas för vården av regementets minne och för att stödja välgörande ändamål.
 • Möjligheten att utdela stipendier skall även övervägas.